Wednesday, April 24, 2013

http://keralapareekshabhavan.in,Kerala SSLC Results 2013 http://results.kerala.nic.in, www.keralaresults.nic.in, www.kerala.gov.in, www.prd.kerala.gov.in, http://results.itschool.gov.in

http://keralapareekshabhavan.in,Kerala SSLC Results 2013 http://results.kerala.nic.in, www.keralaresults.nic.in, www.kerala.gov.in, www.prd.kerala.gov.in, http://results.itschool.gov.in

Kerala SSLC 2013 Results Official Websites List is follows..You can try any one of the Websites


 http://keralapareekshabhavan.in,
http://results.kerala.nic.in,
 www.keralaresults.nic.in,
www.kerala.gov.in,
www.prd.kerala.gov.in,
http://results.itschool.gov.in

Or You can visit Just by a clink in the Below Link
 http://results.itschool.gov.in

Xncph\´]pcw: Cu hÀjs¯ FkvFkvFÂkn ]co£m ^ew a{´n AÐpd_v {]Jym]n¨p. 94.17 iXam\w hnZymÀYnIfmWv D]cn]T\¯n\v AÀlX t\SnbXv. Ignª hÀjs¯ At]£n¨v 0.41 iXam\¯nsâ hÀ[\hmWv hnPb iXam\¯nepWvSmbXv. 10,073 hnZymÀYnIÄ¡ F ¹kv e`n¨p. tamUtdj³ \ÂImsXbmWv hnPbiXXam\w C{Xbpsa¯nbXv. 44,016 t]À¡v t{Kkv amÀ¡v \ÂIn.

KÄ^n ]co£ FgpXnbhcn 98.8 iXam\w t]À hnPbn¨p. e£zZzo]n ]co£sbgpXnb 74.81 iXam\w t]cpw D]cn]T\¯n\v AÀl t\Sn. 97.74 iXam\w hnPbw t\Snb tIm«bamWv dh\yq PnÃIfn Gähpw IqSpX hnPbw t\SnbXv. 98.93 iXam\w hnPbw t\Snb aqhmäp]pgbmWv hnZym`ymk PnÃIfn H¶masX¯nbXv. ]me¡mSv PnÃbnemWv Gähpw Ipdhv hnPbiXam\w. 87.99 iXam\w t]cmWv ChÀ ChnsS hnPbn¨Xvv. 

272 kÀ¡mÀ kvIqfpIÄ¡v \qdp iXam\w hnPbw t\Sm³ Ignªp. FbnUUv taJebn 327 kvIqfpIÄ \qdp ta\n hnPbw kz´am¡n. D¶X ]T\¯n\v AÀlX t\Sm¯ hnZymÀYnIÄ¡mbn tabv 13 apX 18 hsc tk ]co£ \S¯pw. CXn\mbpÅ At]£ \nehn ]co£ FgpXnb tI{µ¯nse slUvamkväÀ¡v \ÂIWw. D]cn ]T\¯n\v AÀlX t\Snb hnZymÀYnIÄ¡v tabv 15 apX kÀ«n^n¡äv hnXcWw sN¿pw. 

ap³ hÀjs¯ At]£n¨v sdt¡mUv thK¯nemWv ]co£m aqey\nÀWbw ]qÀ¯nbm¡nbXv. Ignª hÀjw G{]n 26\mWv ]co£m ^ew {]Jym]n¨Xv. Cu hÀjw cWvSp Znhkw t\ct¯ ^ew {]Jym]n¨p hnZym`ymk hIp¸v sdt¡mUn«p. Xncph\´]pcw ]«w skâv tacokv kvIqfnemWv Gähpw IqSpX t]À ]co£ FgpXnbXv. amÀ¨v 11 apX 23 hscbmbncp¶p FkvFkvFÂkn ]co£ \S¶Xv. 335400 koäpIfmWv ¹kv h®n\pÅX
Readmore...
0 comments
Tuesday, April 23, 2013

keralapareekshabhavan.in SSLC Result 2013-Kerala SSLC Exam Results 2013

keralapareekshabhavan.in SSLC Result Kerala SSLC Exam 2013 Conducted by “Kerala Pareeksha Bhavan,” Kerala Pareeksha Bhavan Secondary School Leaving Certificate (SSLC) result 2013. We already have confirmed date and time of announcing Kerala Board SSLC result 203 in our previous post – Kerala Pareeksha Bhavan SSLC result 2013. Now, we are to update lists of websites where you can check www.keralapareekshabhavan.in Kerala Board SSLC 2013. Kerala Pareeksha Bhavan SSLC result 2013 will be declared by June Students must know that Kerala Board SSLC result 2013 will be declared by www.keralapareekshabhavan.in official website “Kerala Pareeksha Bhavan, Bangalore”

keralapareekshabhavan.in SSLC Result 2013-Kerala SSLC Exam Results 2013


Xncph\´]pcw: Cu hÀjs¯ FkvFkvFÂkn ]co£m ^ew a{´n AÐpd_v {]Jym]n¨p. 94.17 iXam\w hnZymÀYnIfmWv D]cn]T\¯n\v AÀlX t\SnbXv. Ignª hÀjs¯ At]£n¨v 0.41 iXam\¯nsâ hÀ[\hmWv hnPb iXam\¯nepWvSmbXv. 10,073 hnZymÀYnIÄ¡ F ¹kv e`n¨p. tamUtdj³ \ÂImsXbmWv hnPbiXXam\w C{Xbpsa¯nbXv. 44,016 t]À¡v t{Kkv amÀ¡v \ÂIn.

KÄ^n ]co£ FgpXnbhcn 98.8 iXam\w t]À hnPbn¨p. e£zZzo]n ]co£sbgpXnb 74.81 iXam\w t]cpw D]cn]T\¯n\v AÀl t\Sn. 97.74 iXam\w hnPbw t\Snb tIm«bamWv dh\yq PnÃIfn Gähpw IqSpX hnPbw t\SnbXv. 98.93 iXam\w hnPbw t\Snb aqhmäp]pgbmWv hnZym`ymk PnÃIfn H¶masX¯nbXv. ]me¡mSv PnÃbnemWv Gähpw Ipdhv hnPbiXam\w. 87.99 iXam\w t]cmWv ChÀ ChnsS hnPbn¨Xvv. 

272 kÀ¡mÀ kvIqfpIÄ¡v \qdp iXam\w hnPbw t\Sm³ Ignªp. FbnUUv taJebn 327 kvIqfpIÄ \qdp ta\n hnPbw kz´am¡n. D¶X ]T\¯n\v AÀlX t\Sm¯ hnZymÀYnIÄ¡mbn tabv 13 apX 18 hsc tk ]co£ \S¯pw. CXn\mbpÅ At]£ \nehn ]co£ FgpXnb tI{µ¯nse slUvamkväÀ¡v \ÂIWw. D]cn ]T\¯n\v AÀlX t\Snb hnZymÀYnIÄ¡v tabv 15 apX kÀ«n^n¡äv hnXcWw sN¿pw. 

ap³ hÀjs¯ At]£n¨v sdt¡mUv thK¯nemWv ]co£m aqey\nÀWbw ]qÀ¯nbm¡nbXv. Ignª hÀjw G{]n 26\mWv ]co£m ^ew {]Jym]n¨Xv. Cu hÀjw cWvSp Znhkw t\ct¯ ^ew {]Jym]n¨p hnZym`ymk hIp¸v sdt¡mUn«p. Xncph\´]pcw ]«w skâv tacokv kvIqfnemWv Gähpw IqSpX t]À ]co£ FgpXnbXv. amÀ¨v 11 apX 23 hscbmbncp¶p FkvFkvFÂkn ]co£ \S¶Xv. 335400 koäpIfmWv ¹kv h®n\pÅX
Readmore...
0 comments
Thursday, February 28, 2013

Income tax slabs FY 2013-14 Income tax slabs FY 2013

-

Income tax slabs FY 2013-14 Income tax slabs FY 2013


A. Individuals and HUFs

I. Individual 

 Income SlabsIncome Tax Rate
i.Where the total income does not exceed Rs. 2,00,000/-.NIL
ii.Where the total income exceeds Rs. 2,00,000/- but does not exceed Rs. 5,00,000/-.10% of amount by which the total income exceeds Rs. 2,00,000/-
iii.Where the total income exceeds Rs. 5,00,000/- but does not exceed Rs. 10,00,000/-.Rs. 30,000/- + 20% of the amount by which the total income exceeds Rs. 5,00,000/-.
iv.Where the total income exceeds Rs. 10,00,000/-.Rs. 130,000/- + 30% of the amount by which the total income exceeds Rs. 10,00,000/-.
Education Cess: 3% of the Income-tax.

II. Individual resident who is of the age of 60 years or more but below the age of 80 years at any time during the previous year

 Income SlabsIncome Tax Rate
i.Where the total income does not exceed Rs. 2,50,000/-.NIL
ii.Where the total income exceeds Rs. 2,50,000/- but does not exceed Rs. 5,00,000/-10% of the amount by which the total income exceeds Rs. 2,50,000/-.
iii.Where the total income exceeds Rs. 5,00,000/- but does not exceed Rs. 10,00,000/-Rs. 25,000/- + 20% of the amount by which the total income exceeds Rs. 5,00,000/-.
iv.Where the total income exceeds Rs. 10,00,000/-Rs. 125,000/- + 30% of the amount by which the total income exceeds Rs. 10,00,000/-.
Education Cess: 3% of the Income-tax.

III. Individual resident who is of the age of 80 years or more at any time during the previous year

 Income SlabsIncome Tax Rate
i.Where the total income does not exceed Rs. 5,00,000/-.NIL
ii.Where the total income exceeds Rs. 5,00,000/- but does not exceed Rs. 10,00,000/-20% of the amount by which the total income exceeds Rs. 5,00,000/-.
iii.Where the total income exceeds Rs. 10,00,000/-Rs. 100,000/- + 30% of the amount by which the total income exceeds Rs. 10,00,000/-.
Education Cess: 3% of the Income-tax.

B. Association of Persons (AOP) and Body of Individuals (BOI)

i. Income-tax:
 Income SlabsIncome Tax Rate
i.Where the total income does not exceed Rs. 2,00,000/-.NIL
ii.Where the total income exceeds Rs. 2,00,000/- but does not exceed Rs. 5,00,000/-.10% of amount by which the total income exceeds Rs. 2,00,000/-
iii.Where the total income exceeds Rs. 5,00,000/- but does not exceed Rs. 8,00,000/-.Rs. 30,000/- + 20% of the amount by which the total income exceeds Rs. 5,00,000/-.
iv.Where the total income exceeds Rs. 10,00,000/-.Rs. 130,000/- + 30% of the amount by which the total income exceeds Rs. 10,00,000/-.
ii. Education Cess: 3% of the Income-tax.

C. Co-operative Society

i. Income-tax:
 Income SlabsIncome Tax Rate
i.Where the total income does not exceed Rs. 10,000/-.10% of the income.
ii.Where the total income exceeds Rs. 10,000/- but does not exceed Rs. 20,000/-.Rs. 1,000/- + 20% of income in excess of Rs. 10,000/-.
iii.Where the total income exceeds Rs. 20,000/-Rs. 3.000/- + 30% of the amount by which the total income exceeds Rs. 20,000/-.
ii. Surcharge: Nil
iii. Education Cess: 3% of the Income-tax.

D. Firm

i. Income-tax: 30% of total income.
ii. Surcharge: Nil
iii. Education Cess: 3% of the total of Income-tax and Surcharge.

E. Local Authority

i. Income-tax: 30% of total income.
ii. Surcharge: Nil
iii. Education Cess: 3% of Income-tax.

F. Domestic Company

i. Income-tax: 30% of total income.
ii. Surcharge: The amount of income tax as computed in accordance with above rates, and after being reduced by the amount of tax rebate shall be increased by a surcharge at the rate of 5% of such income tax, provided that the total income exceeds Rs. 1 crore.
iii. Education Cess: 3% of the total of Income-tax and Surcharge.
Readmore...
0 comments
Tuesday, February 26, 2013

budget 2013 new trains for kerala-Railway budget 2013 new trains for kerala

budget 2013 new trains for kerala-Railway budget 2013 new trains for kerala

budget 2013 new trains for kerala-Railway budget 2013 new trains for kerala 
For Getting results Visit  : http://results.nic.in/
Readmore...
0 comments
Thursday, October 25, 2012

Watch Kumkumapoovu Oct 24 2012 Episode

Watch Kumkumapoovu Oct 24 2012 Episode 

Post

Video : Kumkumapoovu 24 Oct 2012
Category: Kumkumapoovu
Keywords: Kumkumapoovu 24 Oct 2012 Latest Episode of Kumkumapoovu 24th October 2012 Kungumapoo 24-10-12
Readmore...
0 comments

My Blog List

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...